YAVATMAL ZILHA AKHIL KUNBI SAMAJ's
UMARKHED Dist. Yavatmal 445206 (INDIA)
NAAC Reaccredited Grade B++ CGPA 2.79 (3rdcycle) | | Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University

NSS --

गोपिकाबाईसितारामगावंडेमहाविद्यालयातस्वातंत्र्याचाअमृतमहोत्सवअंतर्गतघरोघरीतिरंगाहाउपक्रमराबविण्यातआला.

 

       गावंडेमहाविद्यालयातस्वातंत्र्याचाअमृतमहोत्सवउत्साहातसंपन्न

गोपिकाबाईसीतारामगावंडेमहाविद्यालयात'स्वातंत्र्याचाअमृतमहोत्सव' अंतर्गत'घरोघरीतिरंगा' हाउपक्रमविविधकार्यक्रमांच्यामाध्यमातूनसाजराकरण्यातआला. दि. १२ऑगस्टरोजीआंतरराष्ट्रीययुवादिनाचेऔचित्यसाधूनस्वच्छतामोहीमराबविण्यातआली. स्वच्छताबंधनपंधरवडासाजराकरतानादि. १ऑगस्टते१५ऑगस्टयाकालावधीतमहाविद्यालयाच्यापरिसराचीस्वच्छताकरूनप्लास्टिकनिर्मूलनाचेकार्यराष्ट्रीयसेवायोजनेमार्फतकरण्यातआले.

      स्वातंत्र्याच्याअमृतमहोत्सवानिमित्तविविधउपक्रममहाविद्यालयामध्येराबवण्यातआले. यासर्वकार्यक्रमांनामहाविद्यालयातीलसर्वप्राध्यापक, प्रशासकीय, शिक्षकेतरकर्मचारी, सर्वविद्यार्थ्यांचासहभागहोता. ६ऑगस्टरोजीमहाविद्यालयाचेसंस्थापक, शिक्षणप्रेमीकै. नारायणराववानखेडेयांच्यास्मृतिदिनानिमित्तवृक्षारोपणाचाकार्यक्रमसंपन्नझाला. दि. ८ऑगस्टरोजीमहाविद्यालयातस्वच्छताअभियानराबवूनप्लॅस्टिकनिर्मूलनाचाकार्यक्रमघेण्यातआला. 

    यानिमित्तानेवक्तृत्वस्पर्धा, रांगोळीस्पर्धा, ई-वेस्टसंकलनमोहीमराबविण्यातआली. आंतरराष्ट्रीययुवादिनाचेऔचित्यसाधूनविद्यार्थ्यांनाअमलीपदाथापासूनदूरराहण्यासाठीशपथदेण्यातआली. 

        तालुकाविधीसमितीवगावंडेमहाविद्यालयाच्यासंयुक्तविद्यमानेविद्यार्थ्यांसाठीकायदेविषयकमार्गदर्शनआयोजितकरण्यातआले. यामार्गदर्शनातप्रामुख्यानेरॅगिंगविषयीवट्रॅफिकच्यानियमांबद्दलविद्यार्थ्यांनामार्गदर्शनकरण्यातआले. उमरखेडयेथीलन्यायालयातीलन्यायाधीशपाटीलमॅडम, न्यायाधीशशेखसाहेब, न्यायाधीशनिवडांगेमॅडम, ॲड.निरंजनपाईकराव, ॲड. शिवाजीवानखेडे, ॲड. गोपालभराडेयांनीविद्यार्थ्यांनामार्गदर्शनकेले. 

        दि.१३ऑगस्टरोजीस्वराज्यमहोत्सवरॅलीकाढण्यातआली. संस्थेचेअध्यक्षरामदेवसरकरआणिसचिवडॉ. यादवरावराऊतयांनीरॅलीलाशुभेच्छादिल्या. कनिष्ठववरिष्ठमहाविद्यालयातीलराष्ट्रीयसेवायोजनावराष्ट्रीयछात्रसेनेच्यास्वयंसेवकासहइतरहीविद्यार्थीसहभागीझाले. 

        दि. १७ऑगस्टरोजीक्रीडास्पर्धा, निबंधस्पर्धेचेआयोजनकरण्यातआले. यासर्वस्पर्धाआणिउपक्रमातसहभागीयशस्वीविद्यार्थ्यांनाप्रोत्साहनम्हणूनप्रमाणपत्रवभेटवस्तूदेऊनगौरविण्यातआले.

        सर्वकार्यक्रमयशस्वीपणेराबविण्यासाठीमहाविद्यालयाचेप्राचार्यडॉ. माधवरावकदमयांच्यामार्गदर्शनातउपप्राचार्यप्रा. डॉ. व्ही. पी. कदम, प्रा. डॉ. डी. व्ही. तायडे, कनिष्ठमहाविद्यालयाचेउपप्राचार्यप्रा. पी. एम‌ गुजर, पर्यवेक्षकप्रा. बी. यु‌ लाभसेटवार, कार्यालयअधीक्षकसाहेबरावकांबळे, प्रा. अभयजोशी, प्रा. डॉ. व्हीएसइंगळे, प्रा. डॉ. पी. डी. जाधव, प्रा. डॉ. बी. एम. सावरकर, प्रा. डॉ. पी. डी. वंजारे, प्रा. डॉ. के‌ एस. सोनटक्के, राष्ट्रीयसेवायोजनेचेकार्यक्रमअधिकारीप्रा. डॉ. प्रशांतअनासाने, प्रा. ए. पी. मिटके, राष्ट्रीयछात्रसेनेचेकॅप्टनएस. एस. पाचकुडके, कनिष्ठमहाविद्यालयातीलराष्ट्रीयसेवायोजनेचेकार्यक्रमअधिकारीप्रा. एस. एस. इंगळे, राष्ट्रीयसेवायोजनावराष्ट्रीयछात्रसेनेचेसर्वस्वयंसेवकयांनीपरिश्रमघेतले.

 

 

   

 

 

 

 

vki.kkl dGfo.;kr ;srs dh] “kklukP;k vkns’kkuqlkj 75 O;k Lokra=fnukP;k mRloklkBh ^^gj ?kj frjaxk** o ^^LOkjkT; egksRlo** e/;s fofo/k midzekps vk;kstu fn- 8@8@2022 rs 18@8@2022 ;k njE;ku egkfo|ky;kr dj.;kr ;sr vkgs ;k lIrkgk fufeRr fofo/k lfeR;k [kkyhy izek.ks vkgsr-

 

v dz

dk;Zdze

fnukad

okj

izeq[k lnL;

lnL;

1

o`{kkjksiu

6@8@2022

“kfuokj

izk MkW ih ok; vuklus

 

izk MkW ds ,l lksuVDds

 

 

 

 

 

 

2

egkfo|ky; ifjlj LoPNrk vfHk;ku@ IykfLVd fuewZyu

8@8@2022

lkseokj

izk ,l ,l ikpdqMds

izk , ih feVds

izk MkWW ,l ,e psMs

loZ deZpkjh

3

oDr`Ro Li/kkZ

10@8@2022

cq/kokj

izk , ,l tks”kh

 

izk MkW Ogh vkj thorksMs

4

jkaxksGh Li/kkZ

11@8@2022

xq:okj

izk MkW ,l Ogh lqosZ

izk MkW ;q ,u ikVhy

5

1.      bZosLV ladyu eksfge

2.      Int. Youth Day

3.      Oath for Youth

 

12@8@2022

“kqdzokj

izk MkW ih Mh f”kjHkkrs

 

 

Speech on Anti-ragging & Traffic rules by law dept.

izk MkW Mh ,y vkjk[k

6

LojkT; egksRlo jWyh

13@8@2022

“kfuokj

izk MkW ih ok; vuklkus

izk , ih feVsds

izk ,l ,l baxGs

loZ deZpkjh

 

Lokra= fnu /otkjksgu dk;Zdze

15@8@2022

lkseokj

izk MkW ch ,e lkojdj

 

7

dzhMk Li/kkZ

17@8@2022

cq/kokj

MkW ch ,e lkojdj

 

 

izk-MkW ,l ih jkBksM] izk MkW ih Mh oatkjs

8

 

fuca/k Li/kkZ

 

18@8@2022

 

xq#okj

 

izk MkW Ogh ,l baxGs

izk , ,l tks”kh] izk MkW Ogh vkj thorksMs

 

9

izek.ki= forj.k dk;Zdze

22@8@2022

“kqdzokj

izk , ,l tks”kh]

izk MkW Ogh vkj thorksMs

 

 

 

Jh lknqMs

 

 

fVi & ^^gj ?kj frjaxk** ;k midzeklkBh frjaxk forj.k fn   11 @8@2022yk ldkGh 11-00 oktrk gksbZy-

Banner No. 1: Har Ghar Tiranga.

     

Photo No. 1 and 2: Plantation programed at College Campus on the occasion of Smrutidin.

 

    

Video: https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=617dd920fe&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r7733515762712334725&th=1856d99f8871274c&view=att&disp=safe&realattid=1856d99b14921bfaa381

 

Photo No. 3: Speech on Importance of Blood Donation. (6 August 2022)

       

Photo No.  4: Speech Competition 10 Aug, Wednesday and Swach Bharat, cleaning in campus.

News No. 1: Sakal Newspaper:

News No. 2: Vidarbh Matadar newspaper:

    

Photo No. 5: 11 Aug Pratharna sabha...News No. 3: Plantation;


News & Notice

Ph. D. programme and Course work admission for the session 2021- 22

Gopikabai Sitaram Gawande Mahavidyalaya, Umarkhed is offering Ph. D. programme and Course work admission for the session 2021- 22 in the following subject as per SGBAU letter No. 31/2022; Dated 21/05/2022.

Download

Links & Downloads